Konektivita a mobilita

Kvalitní sítě nové generace a nabídka moderních digitálních služeb jsou nosnými pilíři digitální ekonomiky. Kvalitní a dostatečné pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu je klíčový předpoklad ekonomického růstu ČR. Existence vyspělé internetové infrastruktury, která umožní rychlý rozvoj vysokorychlostního internetu do roku 2020 v souladu s cíli strategie Evropské komise „Digitální agenda pro Evropu“(tedy dosažení přenosových rychlostí 30 Mbit/s pro všechny obyvatele a 100 Mbit/s pro alespoň polovinu domácností) je z tohoto pohledu naprosto zásadní. V současnosti probíhá diskuze k problematice nových technologií zabývajících se sítěmi 5G. Pro rozvoj a provoz řady služeb veřejné správy jsou v České republice důležité moderní veřejné i neveřejné sítě. Podpora výstavby veřejných sítí nových generací, jejichž přínos se promítne do dalších odvětví a poskytovaných služeb, je proto jedním z prioritních úkolů vlády ČR.

Evropská komise přezkoumává v současné době i regulační rámec pro sítě a služby elektronických komunikací. Jde o jednu z klíčových iniciativ obsažených ve Strategii EU pro jednotný digitální trh z května 2015. Komise představila v září 2016 soubor návrhů v oblasti elektronických komunikací, který spojuje směrnice dosud tvořící regulační rámec do jednoho „Kodexu elektronických komunikací“. Dále představila Nařízení o sdružení BEREC, které se stále projednává.  Iniciativa „Wifi pro Evropu“ (WiFi4EU) byla již schválena.

Sektor dopravy je jednou z důležitých oblastí národního hospodářství, která ovlivňuje prakticky všechny oblasti veřejného i soukromého života a podnikatelské sféry, a je nutnou podmínkou pro zvyšování konkurenceschopnosti České republiky. Pro rozvoj mobility v rámci Společnosti 4.0 je základem rozvoj inteligentních dopravních systémů (ITS). Tyto systémy umožňují sledovat technický stav dopravní cesty, předcházet vážným dopravním nehodám a mohou pomoci odhalovat také závažnou trestnou činnost v dopravě. Ve spojení s družicovými systémy mohou předvídat vlivy povětrnostní situace, sesuvy i poklesy půdy a sledovat také záplavy nebo povodně. Inteligentní dopravní systémy tak mají klíčový význam pro zlepšování bezpečnosti dopravy.

Systémy ITS kromě řízení a předvídání vývoje umožňují vyhodnocovat i technický stav dopravní cesty a plánovat její opravu. Sledování meteorologických podmínek v místě provozu může informovat účastníky dopravního provozu o blížícím se nebezpečí (prostřednictvím zařízení pro provozní informace nebo mobilní aplikace) a nařídit snížení rychlosti, čímž je možné předcházet vážným dopravním nehodám. Dovybavení silniční sítě adekvátním zařízením umožní také sledování dopadů dopravy na životní prostředí (hluk, emise, smog), kdy aplikace ITS může následně odklonit dopravu mimo aktuálně nejvíce zasažené oblasti.

Silniční doprava v současné době prochází technologickou revolucí, ať už se jedná o postupné nasazování digitálních technologií do silničních vozidel nebo o trend automatizace. Kopíruje tak do určité míry rozvoj železniční a letecké dopravy, které mají velmi dobře propracované systémy zabezpečení provozu. V současné době jsou řidiči během jízdy podporováni řadou palubních systémů, které již využívají kooperativních inteligentních dopravních systémů (C-ITS) pro řešení ob­tížných dopravních situací, na křižovatkách a připojovacích pruzích a pomáhají jim vyhnout se dopravním nehodám, které vznikají za mimořádných situací.  Budoucnost dopravy lze vidět v tom, že dopravní infrastruktura a vozidla budou například pomocí čidel vzájemně komunikovat. Můžeme očekávat, že za několik let bude datově připojeno téměř každé vozidlo. Na provoz částečně i plně autonomních vozidel musí být uzpůsobena také silniční a uliční síť, která umožní ko­munikaci a interakci těchto vozidel nejen mezi sebou, ale i se zařízeními (stanicemi) na dopravní infrastruktuře. Vývoj v rámci autonomní mobility je silným motorem pro inovace, neboť se jedná o technologie s velmi vysokými požadavky na spolehlivost a odolnost. V únoru 2017 se konalo v Mladé Boleslavi Kolokvium o budoucnosti automobilového průmyslu ČR. Hlavním tématem akce za účasti vládních špiček i koordinátora byla příprava automobilového průmyslu na příchod digitalizace.

Jaká jsou opatření v oblasti konektivity a mobility?