Pestrý Digitální Den 2019: Etika pro umělou inteligenci, ženy v IT, digitalizace zemědělství a kulturního dědictví

Pod záštitou rumunského předsednictví v Radě EU proběhl v Bruselu již třetí Digitální den. Na programu bylo hned několik témat spojených s moderními technologiemi, jejich využíváním a dopadem na společnost. Kromě debaty o etických pokynech pro umělou inteligenci, podepsaly členské státy hned tři deklarace. Jejich hlavními tématy jsou nedostatek žen v IT průmyslu, digitalizace zemědělství a kulturního dědictví.

V úvodu již třetího ročníku Digitálního dne se pozornost stočila k vysoce aktuálnímu tématu, a sice k umělé inteligenci (AI). Těsně před Digitálním dnem vydala Evropská komise sdělení a pokyny pro etické využívání umělé inteligence. Stěžejním aspektem je zajištění důvěryhodnosti a bezpečnosti technologie. Důležité například je, aby uživatel vždy věděl, zda komunikuje s robotem nebo člověkem. Etické standardy tvoří část připravované české národní strategie pro umělou inteligenci (NAIS), o níž mluvil během svého vystoupení i náměstek ministryně průmyslu a obchodu Petr Očko, který se Digitálního dne zúčastnil.

Náměstek MPO Petr Očko při podpisu deklarace na Digital Day 2019

Signatáři deklarací, Digital Day 2019

 

 

 

 

 

 

 

K čemu se státy v deklaracích zavázaly?

Česká republika se připojila ke všem třem diskutovaným deklaracím.

Deklarace na podporu žen v IT vychází ze známého faktu, že v digitálním průmyslu drtivě převažují muži. Státy se proto zavázaly téma podpory integrace žen do digitálních odvětví začlenit do národních strategických dokumentů. Dalším navrženým způsobem, jak současný trend zvrátit, je větší propagace příkladů úspěšných žen z technických oborů jak ze současnosti, tak historie. Signatáři by měli ustanovit evropský Den žen a dívek v ICT, který bude téma dále zviditelňovat. Konečně, na rovnoprávnost obou pohlaví mají více myslet při najímání svých pracovníků jak firmy, tak veřejné instituce.

Druhá deklarace se soustřeďuje na využívání digitálních technologií v zemědělství. Cílem je zvýšit efektivitu zemědělců a zároveň zlepšit kvalitu života, obchodu a služeb ve venkovských oblastech. Signatáři se například zavazují více investovat do vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků v zemědělsko-potravinářském odvětví a také do vývoje a výzkumu nových zemědělských aplikací. Přeshraniční spolupráce mezi státy a Evropskou komisí má probíhat mimo jiné také v datové oblasti sdílením zemědělských či meteorologických údajů.

Poslední deklarace je věnovaná digitalizaci a ochraně evropského kulturního dědictví prostřednictvím digitalizace. Deklarace vyzývá státy, aby zintenzivnily práci na 3D digitalizaci kulturního dědictví, dále aby úžeji spolupracovaly výzkumné instituce a docházelo ke sdílení technologií a tvorbě evropských platforem pro tyto aktivity.

Náměstek MPO, Petr Očko