Koordinace

Koordinace digitální agendy v České republice

Digitalizace prostupuje všemi sférami našeho života a stále nabývá na intenzitě. Pro Českou republiku je nyní klíčová efektivita, důslednost a udržení rychlého tempa, které tato oblast nastavila, a to zejména s ohledem na konkurenceschopnost ČR. Bylo by obrovskou chybou podcenit stále důležitější roli digitální agendy a nechat si ujet vlak.

Vláda Bohuslava Sobotky vytvořila v květnu 2016 funkci digitálního koordinátora, jehož cílem bude kromě koordinace agendy také zajištění intenzivnější komunikace mezi ministerstvy, sociálními a hospodářskými partnery a IT byznysem.

V dubnu 2017 jmenovala vláda do této funkce Ondřeje Malého, který je kvalifikovaným odborníkem. Ondřej Malý se dlouhodobě věnuje oblasti telekomunikací a IT, nejprve jako redaktor deníku Lidové noviny a Hospodářské noviny, posledních 5 let působil jako člen Rady Českého telekomunikačního úřadu.

Společnost 4.0

Nový fenomén spojený s digitalizací ekonomiky nazývaný čtvrtá průmyslová revoluce a s ní spojené procesy ovlivňují vznik tzv. Společnost 4.0. Společnost 4.0 přetváří celé hodnotové řetězce a propojení zákazník-výrobce-dodavatel, proto musíme již v této rané fázi začít širokou debatu na národní úrovni, a to se všemi zainteresovanými stranami – soukromými společnostmi, odbory a svazy zaměstnavatelů, akademickou sférou a státem. Pouze tak můžeme Českou republiku připravit na společenské změny, které budou souviset s aktivitami 4.0. Do budoucna očekáváme ještě větší propojení průmyslu, služeb, vědy a výzkumu a inovací a nových technologií. Přestože se tyto aktivity ještě nacházejí na samém počátku, skrývá se v nich obrovský potenciál jak pro jednotlivce, tak pro celou ekonomiku a její konkurenceschopnost.

Aliance Společnost 4.0 (dále jen „Aliance“) vznikla s cílem zefektivnit provádění koordinace agend spojených se čtvrtou průmyslovou revolucí – agend tzv. Společnosti 4.0, a to se zapojením hospodářských a sociálních partnerů a zástupců akademických a vědeckých obcí.

Vzhledem k meziresortnímu charakteru agendy je v rámci Aliance stěžejní role koordinátora digitální agendy ČR a jeho úkol zajištění součinnosti všech aktérů a návaznosti jednotlivých aktivit, včetně využití jejich vzájemných synergií. Zároveň by měla být v rámci Aliance průběžně navazována spolupráce s dalšími státy za účelem identifikace úspěšných a osvědčených postupů ze zahraničí a reflexe vývoje v jiných zemích. Kritické bude rovněž promítnutí činnosti Aliance do pozic České republiky v rámci aktivit na úrovni EU, kde začíná problematika Průmyslu, či obecněji Společnosti 4.0, postupně nabývat na významu.

Aliance Společnost 4.0 je formálně strukturována do tří úrovní – strategické, řídící a pracovně-koordinační. Na nejvyšší strategické úrovni zasedají v rámci Aliance političtí představitelé z řad členů vlády. Ostatní dvě úrovně mají zastoupení úřednické.

Strategickou úroveň Aliance zajistí Porada ekonomických ministrů rozšířená o zástupce hospodářských a sociálních partnerů (PEM+). Řídící úroveň Aliance je reprezentována Řídícím výborem, jehož roli plní již existující Výbor pro digitální ekonomiku Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst (RVKHR). Pracovně-koordinační úroveň Aliance zajišťují Výbor Průmysl 4.0 a další výbory pro ostatní agendy Společnosti 4.0. Rozhodnutí o složení výborů je v kompetenci jejich předsedajících. Akademický poradní výbor je konzultačním tělesem Aliance, jehož zástupce se účastní jednání všech orgánů Aliance. Rozhodnutí o jeho složení je v kompetenci Řídícího výboru, který jmenuje rovněž jeho předsedu.

Aliance