Výbor pro digitální ekonomiku se věnoval zásadám pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy a Akčnímu plánu pro Společnost 4.

Ve středu 6. září se uskutečnilo již sedmé zasedání Výboru pro digitální ekonomiku. Hlavními tématy setkání zástupců ministerstev, byznysu, samosprávy a sociálních a hospodářských partnerů byly představení zásad pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy, finální podoba Akčního plánu pro Společnost 4.0 či ustavení Výboru pro společenské dopady Průmyslu 4.0.

Úvodem jednání byly představeny zásady pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy, které vznikly ve spolupráci s Legislativní radou vlády. Hlavním cílem tohoto materiálu je vytvořit rámec pro postup jednotlivých resortů jakožto legislativních předkladatelů, v rámci něhož by došlo k zohlednění jednotlivých digitálních aspektů a principů. Konečným výsledkem zavedení těchto zásad je tvorba digitálně přívětivé a přínosné legislativy, která bude odpovídat zákonodárství v době 21. století. Samotným materiálem se bude zabývat vláda během letošního podzimu.

Členové Výboru byli koordinátorem digitální agendy Ondřeje Malým informováni o finální podobě Akčního plánu pro Společnost 4.0, který bude v průběhu měsíce září projednán pracovními týmy a plenárním zasedání tripartity a následně koncem září předložen vládě ke schválení. Akční plán pro Společnost 4.0 bude zastřešujícím dokumentem vlády pro oblast digitální agendy, který shrne do jednoho dokumentu krátkodobá i dlouhodobá opatření pro rozvoj agend tzv. Společnosti 4.0 a naváže na současný Akční plán pro rozvoj digitálního trhu.

Výbor pro digitální ekonomiku se rovněž jednohlasně shodl na vzniku Výboru pro společenské dopady Průmyslu 4.0, který bude působit jako podvýbor Aliance Společnost 4.0. Aktivity tohoto výboru zajistí Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Výbor se zaměří především na propojení počátečního a dalšího vzdělávání se změnami na trhu práce způsobenými příchodem čtvrté průmyslové revoluce a procesy digitalizace. První jednání nově vzniklého výboru lze očekávat koncem září.

Závěrem jednání informoval digitální koordinátor Ondřej Malý přítomné členy o plánovaných komunikačních aktivitách spojených s příchodem obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Díky finančnímu přispění z programu Evropské komise uspořádá Úřad vlády ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Úřadem pro ochranu osobních údajem koncem letošního října vzdělávací akce, které zaměří se na informování zástupců státní správy o změnách a novinkách spojených s GDPR.

Příští jednání Výboru pro digitální ekonomiku se uskuteční ve středu 6. prosince 2017.