SPOLEČNOST 4.0

Již dávno neplatí rčení Henryho Forda, že jeho zákazníci mohou mít jakoukoliv barvu auta, pokud bude černá. Nástup nových technologií a inovací, jako je například 3D tisk, umožňuje i v masové výrobě vytvářet individualizované produkty.

Novým fenoménem spojeným s digitalizací ekonomiky je tzv. čtvrtá průmyslová revoluce, často také nazývaná souhrnným názvem Společnost 4.0. Přestože se tyto aktivity ještě nacházejí na samém počátku, skrývá se v nich obrovský potenciál jak pro jednotlivce, tak pro celou ekonomiku a její konkurenceschopnost. Změny, které se již projevují zejména v průmyslové výrobě, se do budoucna dotknout i trhu práce a systému vzdělávání. Ale nejen to, ovlivní i finance a bankovnictví, dopravu nebo ochranu životního prostředí.

Společnost 4.0 přetváří celé hodnotové řetězce a propojení zákazník-výrobce-dodavatel, proto musíme již v této rané fázi začít širokou debatu na národní úrovni, a to se všemi zainteresovanými stranami – soukromými společnostmi, odbory a svazy zaměstnavatelů, akademickou sférou a státem. Pouze tak můžeme Českou republiku připravit na společenské změny, které budou souviset s aktivitami 4.0. Do budoucna očekáváme ještě větší propojení průmyslu, služeb, vědy a výzkumu a inovací a nových technologií. Právě vzhledem ke komplexnosti bude založena Aliance Společnosti 4.0, v rámci které budou debaty probíhat.

Jedná se zejména o přípravu na digitální věk  a rozšiřování digitálních dovedností napříč generacemi, ale také např. o vyšší míra využívání digitálních technologií i v rámci vzdělávacího systému a pro samovzdělávání. Čtvrtá průmyslová revoluce s sebou také přináší i zvýšené nároky na přenos dat a jejich ochranu. Nejenže musíme zajistit kvalitní infrastrukturu a sítě, ale jejich zabezpečení. 

Jaké jsou naše cíle v aktivitách Společnosti 4.0?

 

splecnost40

Jaké jsou naše cíle v aktivitách Společnosti 4.0?

Aliance Společnost 4.0 Termín: 4Q 2016

Čtvrtá průmyslová revoluce zasáhne řadu oblastí ekonomiky a společnosti. Zásadním systémovým úkolem je proto založit koordinační platformu, Alianci Společnost 4.0, v rámci které budou moci zástupci státu, hospodářských a sociálních partnerů i akademické obce diskutovat nad zamýšlenými opatřeními – víc hlav víc ví.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

Založení Aliance Společnost 4.0 zaštiťuje předseda vlády spolu s koordinátorem digitální agendy. Platforma by měla vzniknout do poloviny listopadu a první jednání by se mělo uskutečnit do konce tohoto roku.

Iniciativy Vzdělávání 4.0 a Práce 4.0 Termín: 4Q 2016

Ministerstvo průmyslu a obchodu již v srpnu 2016 představilo svoji Iniciativu Průmysl 4.0, na kterou dále navážou iniciativy Vzdělávání 4.0 (MŠMT) a Práce 4.0 (MPSV). Vzdělávání 4.0 se zaměří na posílení matematických a digitálních dovedností a na oblast celoživotního vzdělávání. Technologické změny se dotknou všech věkových skupin, proto je nutné připravit různorodé vzdělávací programy a je třeba jít trhu práce naproti. Naše ekonomika a naši občané musí umět reagovat na změny, které digitalizace přinese. Proto i studie k Práci 4.0 bude úzce provázána s prohlubováním digitálních dovedností napříč generacemi. Cílem je najít takové řešení, které podpoří nárůst pracovníků s kvalifikací vhodnou pro dnešní a budoucí potřeby trhu práce.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

Oba materiály budou vládě předloženy do konce roku 2016, přičemž budou, stejně jako ostatní opatření, konzultována se sociálními a hospodářskými partnery a s dalšími relevantními aktéry, např. vysokými školami.

Výzkumné projekty v oblasti Společnosti 4.0 Termín: 4Q 2016 a průběžně během roku 2017

Přestože je čtvrtá průmyslová revoluce zejména tažena aktivitou soukromého sektoru, který je také hlavním nositelem změn a nových technologií, státní správa se zapojí tam, kde je to efektivní a potřebné. Prostřednictvím Technologické agentury ČR proto ministerstva využijí možnosti realizace výzkumných projektů k tématu Společnosti 4.0. Jejich výsledky budou sloužit jako východiska pro diskuzi o navrhovaných opatřeních v rámci diskuse Aliance Společnost 4.0.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

Aktuálně probíhá příprava jednotlivých projektů a příslušné veřejné zakázky jsou postupně vypisovány. První výsledky by měly být k dispozici již během podzimu.

Akční plán ke Společnosti 4.0 Termín: 2Q 2017

Po představení iniciativ Práce 4.0 a Vzdělávání 4.0 bude zpracován zastřešující Akční plán ke Společnosti 4.0. Jeho cílem bude zajistit jednotný přehled plánovaných opatření, jejich kompatibilitu a jasné termíny plnění. Akční plán vzejde z Aliance Společnost 4.0, která bude také dohlížet na jeho naplňování. Jeho obsah bude intenzivně konzultován s hospodářskými a sociálními partnery a akademickou sférou tak, aby byla opatření přijata širší veřejností a bylo možno je dobře adaptovat.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

Akční plán bude zaštiťovat všechny stávající iniciativy, proto jeho příprava proběhne až v první polovině roku 2017. Vládě by měl být představen do června příštího roku.