SPOLEČNOST 4.0 a ALIANCE SPOLEČNOST 4.0

Již dávno neplatí rčení Henryho Forda, že jeho zákazníci mohou mít jakoukoliv barvu auta, pokud bude černá. Nástup nových technologií a inovací, jako je například 3D tisk, umožňuje i v masové výrobě vytvářet individualizované produkty.

Nový fenomén spojený s digitalizací ekonomiky nazývaný čtvrtá průmyslová revoluce a s ní spojené procesy ovlivňují vznik tzv. Společnost 4.0. Společnost 4.0 přetváří celé hodnotové řetězce a propojení zákazník-výrobce-dodavatel, proto musíme již v této rané fázi začít širokou debatu na národní úrovni, a to se všemi zainteresovanými stranami – soukromými společnostmi, odbory a svazy zaměstnavatelů, akademickou sférou a státem. Pouze tak můžeme Českou republiku připravit na společenské změny, které budou souviset s aktivitami 4.0. Do budoucna očekáváme ještě větší propojení průmyslu, služeb, vědy a výzkumu a inovací a nových technologií. Přestože se tyto aktivity ještě nacházejí na samém počátku, skrývá se v nich obrovský potenciál jak pro jednotlivce, tak pro celou ekonomiku a její konkurenceschopnost.

splecnost40

Aliance Společnost 4.0 (dále jen „Aliance“) vznikla s cílem zefektivnit provádění koordinace agend spojených se čtvrtou průmyslovou revolucí – agend tzv. Společnosti 4.0, a to se zapojením hospodářských a sociálních partnerů a zástupců akademických a vědeckých obcí.

Vzhledem k meziresortnímu charakteru agendy je v rámci Aliance stěžejní role koordinátora digitální agendy ČR a jeho úkol zajištění součinnosti všech aktérů a návaznosti jednotlivých aktivit, včetně využití jejich vzájemných synergií. Zároveň by měla být v rámci Aliance průběžně navazována spolupráce s dalšími státy za účelem identifikace úspěšných a osvědčených postupů ze zahraničí a reflexe vývoje v jiných zemích. Kritické bude rovněž promítnutí činnosti Aliance do pozic České republiky v rámci aktivit na úrovni EU, kde začíná problematika Průmyslu, či obecněji Společnosti 4.0, postupně nabývat na významu.

Aliance Společnost 4.0 je formálně strukturována do tří úrovní – strategické, řídící a pracovně-koordinační. Na nejvyšší strategické úrovni zasedají v rámci Aliance političtí představitelé z řad členů vlády. Ostatní dvě úrovně mají zastoupení úřednické.

Strategickou úroveň Aliance zajistí Porada ekonomických ministrů rozšířená o zástupce hospodářských a sociálních partnerů (PEM+). Řídící úroveň Aliance je reprezentována Řídícím výborem, jehož roli plní již existující Výbor pro digitální ekonomiku Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst (RVKHR). Pracovně-koordinační úroveň Aliance zajišťují Výbor Průmysl 4.0 a další výbory pro ostatní agendy Společnosti 4.0. Rozhodnutí o složení výborů je v kompetenci jejich předsedajících. Akademický poradní výbor je konzultačním tělesem Aliance, jehož zástupce se účastní jednání všech orgánů Aliance. Rozhodnutí o jeho složení je v kompetenci Řídícího výboru, který jmenuje rovněž jeho předsedu.

Aliance

Jaké jsou naše cíle v aktivitách Společnosti 4.0?

Čtvrtá průmyslová revoluce zasáhne řadu oblastí ekonomiky a společnosti. Zásadním systémovým úkolem je proto založit koordinační platformu, Alianci Společnost 4.0, v rámci které budou moci zástupci státu, hospodářských a sociálních partnerů i akademické obce diskutovat nad zamýšlenými opatřeními – víc hlav víc ví.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

Založení Aliance Společnost 4.0 zaštiťuje předseda vlády spolu s koordinátorem digitální agendy. Platforma byla schválena vládou v únoru 2017.

V rámci programu BETA 2 Technologické agentury ČR budou během roku 2017 vybíráni vhodní zpracovatelé výzkumných projektů. Vypsaná témata budou reakcí na výzkumné potřeby jednotlivých resortů se zahrnutím oblastí napříč agendou Společnosti 4.0. Výsledky projektů budou významným příspěvkem pro posílení analytických schopností resortů a poskytnou východiska pro zpracování budoucích resortních materiálů k tématům Společnosti 4.0.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

Aktuálně probíhá realizace nového programu TA ČR BETA 2 (rámcová smlouva byla uzavřena a řešitelé řeší jednotlivé projekty). Jednotlivých projekty a příslušné veřejné zakázky jsou postupně vypisovány průběžně během roku 2017. První výsledky by měly být k dispozici již během 2. poloviny r. 2017 a začátku r. 2018.

Akční plán ke Společnosti 4.0 propojí jednotlivé iniciativy týkající se zejména průmyslu, práce, vzdělávání s dalšími opatřeními souvisejícími s digitalizací ekonomiky a společnosti a stanoví prioritní úkoly, na které se veřejná správa v rámci agendy Společnosti 4.0 zaměří. Materiál určí gesce a termíny pro provedení stanovených úkolů na úrovni působnosti vlády, jejichž plnění bude sledováno a vyhodnocováno v rámci platformy Aliance Společnost 4.0. Dále se bude zabývat zapojením hospodářských a sociálních partnerů a akademické sféry do souvisejících aktivit tak, aby docházelo k širokému přijetí a adaptaci na probíhající změny napříč společností.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

Akční plán vznikne během první poloviny roku 2017. Vládě by měl být představen do června 2017.

V návaznosti na studii Iniciativa Práce 4.0, kterou připravilo MPSV v úzké spolupráci s hospodářskými a sociálními partnery, bude zpracován Akční plán k Práci 4.0. Jeho cílem je konkretizovat a dále rozvést navržená opatření, která vzešla z analýzy vybraných aspektů dopadu technologického vývoje na trh práce v rámci jednotlivých oblastí, kterými se studie zabývá, a navrhnout harmonogram jejich plnění. Akční plán bude spolu se studií předložen pro informaci vládě. Následně se předpokládá překlopení příslušných opatření do Akčního plánu ke Společnosti 4.0.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

Pracovní verze materiálu bude v nejbližší době projednání s hospodářskými a sociálními partnery na úrovni tripartity. Poté bude materiál do konce března postoupen vládě.

Jak chceme změřit digitální ekonomiku?

Termín: 4Q 2016

Podílíme se na aktualizaci studie Česká internetová ekonomika, která byla poprvé zpracována v roce 2013 Sdružením pro internetový rozvoj. Díky studii budeme znát výkon digitální ekonomiky v Česku, například její podíl na hrubém domácím produktu a na zaměstnanosti.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

Aktualizace studie Česká internetová ekonomika se připravuje od září 2016 opět pod taktovkou Sdružení pro internetový rozvoj. Doposud jsme se účastnili pravidelných schůzek, které zpřesňovaly hlavní cíle a metodologii studie. Cílem bylo upřesnit odhady podílu internetové ekonomiky (podíl na HDP, podíl na maloobchodních tržbách, zaměstnanosti).

Součástí studie budou průzkumy zaměřené na potřeby trhu práce nebo aktuální trendy, bariéry rozvoje internetové ekonomiky a podobně. Čísla k velikosti internetové ekonomiky budou známa v 1Q 2017.

Termín: 4Q 2016

Chceme vědět, jak na tom v České republice jsme s digitálním vzděláváním a zda odpovídá potřebám trhu práce. Zajímá nás, jak velký je trh elektronického obchodování a jak jsou s ním zákazníci spokojeni. Budeme zjišťovat, jaká je spokojenost se službami e-governmentu a jak moc jsou využívány. V oblasti e-bezpečnosti nás zajímá, zda narůstá počet útoků a jak dobře jsou systémy zabezpečeny. A v neposlední řadě chceme znát, jaká open data jsou nejvíce využívaná a po kterých je největší poptávka. Bohužel tyto informace často nejsou k dispozici, případně jsou neúplná. Rádi bychom to napravili.

V jaké se nyní nacházíme fázi?

Zmapovali jsme, která data jsou k dispozici, k čemuž nám sloužilo navázání spolupráce s Českým statistickým úřadem, ministerstvy (MMR, MPSV, MŠMT, MV), ŘO OP, Národním bezpečnostním úřadem a dalšími subjekty (ACOMWARE, APEK, SP ČR, SPIR, atd.). U jednotlivých opatření se snažíme identifikovat vhodná měřítka. Zásadní roli hraje dostupnost dat, které jsou v některých případech omezená. Konkrétní návrh metodiky uvedeme v lednové aktualizaci Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu.