Elektronizace státní správy

Máte nové auto a potřebujete na registr vozidel, je nejvyšší čas podat daňové přiznání, nebo do nového zaměstnání musíte odevzdat výpis z rejstříku trestů? Ke všem těmto běžným životním situacím patřila po dlouhá léta představa cesty na úřad a fronty, kterou zde musíme vystát. V dnešní době už si čím dál častěji pokládáme otázku: můžu si zařídit tyto formuláře z pohodlí a tepla domova? Usnadní mi digitální vývoj mou návštěvu úřadu? Ve většině případů bude odpověď ano. 

Co se elektronizace veřejné správy týče, je jednou z vládních priorit rychlejší a kvalitnější zavádění služeb eGovernmentu. Koordinátor bude i nadále aktivně přispívat k nalezení shody v rámci veřejné správy i politické reprezentace. Gesčně odpovědné za elektronizaci veřejné správy je Ministerstvo vnitra.

Velmi důležitou činností je osvěta veřejnosti zaměřující se na výhody, které elektronizace veřejné správy a funkční digitální služby státu přinášejí. Příkladem této aktivní participace jsou aktivity v rámci Iniciativy 202020, která byla spuštěna v září 2016, a to zejména v oblasti mapování online služeb, které stát poskytuje občanům. Dalším příkladem je dokončená modernizace elektronických Jednotných kontaktních míst v dubnu 2017, na kterou v závislosti na jednáních na unijní úrovni naváže implementace Jednotné digitální brány ve snaze zajistit plně digitalizované, srozumitelné a uživatelsky příjemné poskytování informací, asistenčních služeb a administrativních procedur pro všechny občany a podnikatele EU. V rámci aktivit v oblasti eGovernmentu se bude koordinátor podílet také na osvětě k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením.

Je nutné zajistit zefektivnění rozvoje a provozu digitálních agend veřejné správy. V současné době je významná většina agend ve státní a veřejné správě vyvíjena a následně provozována bez využití moderních postupů/principů, jež umožňují optimálně sdílet služby agend pro ostatní subjekty státní a veřejné správy, tam kde by to bylo možné a efektivní. Využití principů jednotných služeb v různých hierarchických úrovních (infrastruktura jako služba, platforma jako služba, analytika jako služba) by výrazně zefektivnilo jak rozvoj digitálních agend, tak jejich provoz. Úplné elektronické podání, dostupné nejen pro občany ČR, ale i ostatních států EU, u vybraných agend a elektronizace agend budou zajištěny rozšířením, propojením a konsolidací datového fondu veřejné správy a jeho efektivním a bezpečným využíváním dle jednotlivých agend, a to včetně principu otevřených dat (open data).

Elektronizace se dotýká i dalších již zmíněných oblastí. Například služby elektronického zdravotnictví se stávají stále více podmínkou pro udržitelnost zdravotního systému a podporují evropský trend podpory zájmu občana o vlastní zdraví.

Prvním krokem k elektronizaci zdravotnictví je vybudování základních stavebních kamenů elektronického zdravotnictví, které vytvoří základ pro další rozvoj podle určitých standardů, pravidel a v souladu s promyšlenou Enterprise architekturou. Připravované legislativní změny poskytnou právní a organizační jistotu uživatelům, dodavatelům a realizátorům služeb elektronického zdravotnictví. Již byly zahájeny kroky s cílem připravit základní záměry věcných řešení a jejich harmonogramy. Byly definovány iniciační projekty k zajištění klíčové informační infrastruktury a vytvoření organizační podpory správy národního systému elektronického zdravotnictví.

Další důležitou oblastí, které se elektronizace dotýká, je správa daní, kterou vykonávají jak orgány resortu Ministerstva financí, tak orgány jiných resortů. Finanční správa v rámci resortního projektu Ministerstva financí „MOJE daně“ pracuje na vybudování nového daňového informačního systému. Vedle nutnosti soutěžit nový systém z důvodu vendorlock-in stávajícího systému (snížení exkluzivity stávajícího dodavatele a závislosti na něm) je tuto změnu nezbytné provést, aby byly vytvořeny podmínky k rozvoji služeb poskytovaných Finanční správou a byla zvyšována efektivita procesů v rámci správy daní a dalších působností, které jsou těmito orgány zabezpečovány. Projekty jsou řešeny v souladu s projekty eGovernmentu. V rámci resortního projektu Ministerstva financí „MOJE daně“ je plánovaná podpora automatizace procesů s cílem zefektivnit činnost Finanční a Celní správy ČR. Cílem celého projektu je přinést zjednodušení procesu správy daní, posílení právní jistoty, snížení administrativní zátěže na straně správce i daňového subjektu.

Specifickým způsobem integrovaného přístupu k využití digitalizace v běžném životě je pak koncept chytrého města – smart city. Ten je vyjádřením strategického přístupu k řízení, který staví na účinném propojení a vzájemné podpoře všech oblastí života města, mj. prostřednictvím internetu věcí, a na ekonomické a environmentální udržitelnosti. Gestorem zavádění konceptu smart cities je MMR. MMR podporuje spolupráci na národní úrovni skrze vedení Pracovní skupiny pro Smart Cities pod Radou vlády pro udržitelný rozvoj. MMR poskytuje metodickou podporu městům při zavádění konceptu do správy měst, a to prostřednictvím certifikované Metodiky Konceptu inteligentních měst a na ní navazujících odborných seminářů, které pořádá pro zástupce měst. Dále podporuje informovanost o konceptu pomocí např. pomocí webových stránek k oblasti smart cities www.smartcities.mmr.cz a organizací a účastní na odborných akcích.

Strategické řízení a plánování ve veřejné správě, resp. jeho podpora, je v gesci MMR. Aktivity MMR cílí na problematiku nedostatečné kvality strategických dokumentů veřejné správy ČR, jejich velký počet, hierarchizace a s tím spojenou duplikovanost. Hlavní příčinou tohoto stavu jsou převážně přetrvávající nedostatky v přístupu ke strategické práci ve veřejné správě, a to jak na státní, tak na krajské i místní úrovni, vč. např. vzájemné provázanosti chybějících nástrojů a/nebo možností takové nástroje využívat. Zkvalitnění strategického prostředí a využívání adekvátních nástrojů strategického řízení a plánování (zde např. elektronického nástroje Databáze strategií) je přitom jedním ze základních předpokladů pro tvorbu kvalitních strategických dokumentů, jejich bezproblémovou implementaci, hodnocení, a tím i pro efektivní řízení průřezových, sektorových a územních politik a rozpočtování vč. případného zacílení programových a dotačních titulů.

Jak chceme přispět k fungování elektronické veřejné správy v ČR?