Obec a finance

* Znamená zřízení koordinátora digitální agendy při Úřadu vlády ČR to, že předseda vlády chce mít větší přehled a možnost ovlivňovat dění v oblasti digitálního trhu a e-governmentu?
Digitální agenda je bezpochyby oblastí s obrovským potenciálem. V posledních letech si v Evropě zaslouženě získává čím dál více pozornosti a stala se jednou z nejdůležitějších unijních politik s obrovským dopadem na občany i podniky. To vše si samozřejmě vláda velice dobře uvědomuje, a proto klade důraz na efektivitu a účinnost jednotlivých politik. Jmenování koordinátora digitální agendy umožní sladění všech vládních a resortních aktivit, a to za trvalého dialogu s hospodářskými partnery. Díky přítomnosti koordinátora s přímou vazbou na předsedu vlády se budou komplikovanější témata řešit rychleji a na nejvyšší úrovni jim bude věnována potřebná pozornost. Tedy ano, je to skutečně tak, že předseda vlády chce mít větší přehled okolo dění v oblasti digitální agendy.

* Bude mít státní tajemník pro digitální agendu dostatečné kompetence, aby zamezil občasným resortním sporům o strategie, koncepce a finanční prostředky?
Jednou z hlavních náplní činnosti koordinátora bude zejména zajištění intenzivnější komunikace a spolupráce mezi jednotlivými resorty a sociálními a hospodářskými partnery. Bude mít roli moderátora diskuse, která probíhá mezi zainteresovanými subjekty. Prioritou bude přirozeně vždy snaha o dosažení takového kompromisu, který bude přijatelný pro všechny strany. Není záměrem koordinátora zasahovat do věcných gescí resortů.

* Bude jeho cílem pouze koordinovat a informovat vládu nebo bude chtít přímo aktivně ovlivňovat celý segment digitální ekonomiky?
Hlavním úkolem koordinátora digitální agendy bude právě intenzivní komunikace s jednotlivými gestory a s poradními orgány pro digitální agendu. Důležitá bude také úzká spolupráce se sociálními a hospodářskými partnery, kteří mohou poskytnout zásadní a pro nás důležitý vhled do reálného fungování přijímaných politik. Jednou z možností je zde vznik úzkého poradního týmu expertů ze soukromého sektoru. Úlohou koordinátora bude přiblížit veřejnosti činnost vlády v oblasti digitálu. Kromě tradičnějších forem – jako jsou konference či kulaté stoly, se soustředíme také na soutěže, hackathony či ceny digikoordinátora. Není na místě pouze vytvářet další propagační materiál, dynamický fenomén, jakým digitál rozhodně je, vyžaduje odlišný a specifický způsob komunikace.

* Bude ve své nové funkci přihlížet i k požadavkům zástupců měst a obcí, případně jejich asociací, nebo chce řešit záležitosti pouze na úrovni státní správy?
Jako koordinátor nebudu komunikovat pouze na úrovni státní správy nebo sociálních a hospodářských partnerů. Prostor pro vyjádření dostanou právě také zástupci měst a obcí, na které mají přijímané politiky rovněž přímý dopad. Starostové napříč republikou jsou v této oblasti často velice aktivní a jsou to i oni, kdo uvádí digitál v praxi. Chceme je pozitivně motivovat a vést s nimi rovnocenný dialog, aby měli větší zájem o digitální rozvoj obcí a měst, protože to je pro digitální stát základním stavebním kamenem. Rád bych se do budoucna na koncept Smart Cities zaměřil a vyzdvihoval úspěšné příklady digitálních projektů napříč ČR. V různých obcích a městech se rodí úžasné nápady, aplikace, které zpříjemňují každodenní život a často také šetří životní prostředí. Jejich větší propagace může posloužit jako dobrá inspirace pro ostatní obce. V tomto směru budeme komunikovat také s Komisí pro informatiku Svazu měst a obcí.

rozhovor pro Obec a finance