Národní konvent se zabýval Společností 4.0

V pátek 2. prosince proběhl předposlední kulatý stůl Národního konventu o EU v tomto roce. Tématem setkání byly otázky spojené s nástupem Společnosti 4.0. Diskuze se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, reprezentanti evropských institucí a neziskového sektoru.

Řada ekonomicky a průmyslově vyspělých zemí se již několik let zabývá nástupem tzv. 4. průmyslové revoluce. Ta zásadním způsobem mění povahu průmyslu, energetiky, obchodu, logistiky a dalších částí hospodářství, včetně souvisejících oblastí s dopadem do celé společnosti. Předpokládané dopady této evoluční revoluce jsou celospolečenské. V současné době je nutné definovat, jak mají být jednotlivé agendy Společnosti 4.0 (mimo technologie jde i o vzdělávání, sociální systém, trh práce) systémově řízené.

Dokument, popisující vymezení problematiky včetně návrhu akčního plánu dalších kroků, připravený v rámci národní iniciativy Průmysl 4.0, byl vládou ČR vzat na vědomí dne 24. srpna 2016. Důležitým úkolem je vytvořit vhodnou řídící strukturu nazývanou Aliance Společnost 4.0. V současné době je nutné definovat, jak mají být jednotlivé agendy Společnosti 4.0 (mimo technologie jde i o vzdělávání, sociální systém, trh práce) systémově řízené. Klíčové je, aby výsledky dopadů agend směřovaly k praktickému fungování a reflexi potřeb průmyslové výroby. V širším pojetí vytváří Společnost 4.0 rámec souvisejících oblastí jak technologického, tak celospolečenského rozměru.

Úvodní slovo kulatého stolu pronesl státní tajemník pro evropské záležitosti a vládní koordinátor digitální agendy Tomáš Prouza. Úvodní slovo za stranu obsahové garanta setkání – Hospodářské komory ČR – pronesl její prezident Vladimir Dlouhý. Následně byl obsahovým garantem představen podkladový dokument. Svá stanoviska rovněž přednesli Tereza Šamanová ze Svazu průmyslu a dopravy ČR, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula a rektor Vysokého učení technického v Brně Petr Štěpánek.

Diskuze kulatého stolu se zaměřila na následující čtyři oblastí a diskuzní otázky. Prvním předmětem diskuze byla podpora malých a středních podniků při přechodu ke Společnosti 4.0. Rovněž se diskutující zaměřili na adekvátní zapojení do dodavatelsko-odběratelských řetězců. Diskutována byla taktéž role státu v digitalizaci průmyslového odvětví.
Dalším významnou oblastí, kterou přechod ke Společnosti 4.0 zasáhne, je trh práce a jeho struktura. Účastníci kulatého stolu se tedy zaměřili na klíčové výzvy, které pro organizace zastupující zaměstnance a zaměstnavatele tímto přechodem vznikají a roli těchto organizací v přípravě adekvátní prostředí na tuto změnu.

Ve třetí oblasti se diskuze zaměřila na agendy a aktivity, které by měly pro Českou republiku být v dlouhodobém horizontu prioritními pro pozitivní přechod ke Společnosti 4.0. Posledním diskutovaným tématem byly výzvy, kterým z hlediska připravenosti čelí vzdělávací systém v České republice. Diskutující se zaměřili nástroje vhodné pro budování a zvýšení flexibility vzdělávacího systému a zajištění adekvátní kvalifikace našich budoucích absolventů.

Do následné diskuze se zapojili například náměstek ministryně školství Jaroslav Fidrmuc, náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický, poradkyně předsedy vlády Rut Bízková, Pavlína Žáková ze Zastoupení Evropské komise v ČR, předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek, Milan Šubrt z Asociace samostatných odborů nebo Eduard Palíšek ze společnosti Siemens. Setkání se rovněž zúčastnili zástupci několika zahraničních zastupitelských úřadů.

Účastníci kulatého stolu se shodli, že pro další rozvoj České republiky je nutné podpořit iniciativu Společnost 4.0, včetně jasné role státu při koordinaci aktivit prostřednictvím Aliance Společnost 4.0. Nezastupitelná je role a také aktivní účast organizací zastupujících zaměstnavatele a zaměstnance. Je potřeba ještě více spojovat průmyslovou sféru s akademickou a to při vědomí, že hybnou silou jsou malé a střední podniky. Z kulatého stolu budou vypracována doporučení, které budou představena vládě České republiky a dalším tvůrcům české evropské politiky.

Poslední kulatý stůl Národního konventu o EU v tomto roce se uskuteční v pátek 9. prosince na téma propaganda a ochrana bezpečnosti v kybernetickém prostoru. Více informací najdete na webových stránkách www.narodnikonvent.eu, twitterovém účtu @KonventEU či facebookové stránce Národní konvent o EU.